Algemene voorwaarden

(Laatste update aangebracht op 1/1/2017)

Hierbij kan je de algemene voorwaarden van Dailybits Comm. V vinden. Daarnaast zijn ook de privacy voorwaarden ter beschikking voor gebruikers van de online diensten van Dailybits.

Artikel 1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Partijen: de Klant en Dailybits Comm V.
2) Klant: de partij die de Opdracht geeft.
3) DailyBits Comm. V
Peeters-Reypensplein 1
2520 ranst
BTW: BE 0665.621.423
IBAN: BE73 7370 4557 2360
BIC: KREDBEBB
4) Opdracht (c.q. Overeenkomst): overeenkomst van opdracht waarbij Dailybits diensten verleent aan de klant.

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1. Door het plaatsen van een Opdracht erkent de Klant de algemene voorwaarden van Dailybits te aanvaarden.
2.2. Ingeval van een langdurige contractuele relatie tussen Dailybits en de Klant, wordt de Klant geacht de algemene voorwaarden van Dailybits te kennen en te aanvaarden, ook voor toekomstige Opdrachten.
2.3. De Overeenkomst komt tot stand tussen de Partijen op het ogenblik van aanvaarding van de Opdracht door Dailybits.

Artikel 3. Omschrijving van de Opdracht

3.1. De geleverde webdiensten worden voor de goedkeuring van de offerte eenduidig en op papier gezet door beide partijen. Dit handelt over zowel advertentieplaatsen, affiliate-overeenkomsten, de uitwerking van een advertentiecampagne of website als een overeenkomst voor freelance activiteiten.

Artikel 4. Informatieverschaffing door de Klant

4.1. De Klant is gehouden alle informatie die Dailybits aangeeft nodig te hebben voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht en/of waarvan de Klant weet of behoort te weten dat Dailybits de informatie nodig heeft voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze zoals door Dailybits gewenst en bovendien zo tijdig dat Dailybits de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
4.2. De Klant staat tegenover Dailybits in voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dailybits ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie via of van een derde afkomstig is. Dailybits is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie te onderzoeken.
4.3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Klant weet of behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn, dan brengt de Klant Dailybits daarvan onverwijld en volledig op de hoogte.
4.4. Uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gevraagde informatie, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 5. Weigering van een opdracht

5.1. Dailybits behoudt zich steeds het recht om een Opdracht te weigeren, zelfs wanneer deze reeds goedgekeurd is door beide partijen.

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht

6.1. Dailybits zal zich inspannen de opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren.
6.2. Dailybits bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. De uitvoering van de opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een derde mits daarover tussen Dailybits en de Klant overeenstemming is bereikt.

Artikel 7. Uitvoeringstermijnen

7.1. De termijnen voor het uitvoeren van de opdracht zijn slechts streeftermijnen, tenzij anders overeengekomen.
7.2. Dient de Klant een voorschot te betalen, dan gaat de uitvoeringstermijn voor de opdracht niet eerder in dan dat de betaling van het voorschot geheel door Dailybits is ontvangen.

Artikel 8. Garantietermijn

8.1. Dailybits is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het webconcept dat zich manifesteert binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf het moment dat het product in gebruik genomen wordt of live gezet wordt, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.
8.2. De klant heeft hiervoor twee maanden de tijd om Dailybits hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Eigendomsbepaling

9.1. Bij een opdracht met een externe oplevering van een webconcept draagt Dailybits de volledige eigendom over aan de Klant. Deze overdraging gaat pas door na een volledig vervolmaking van de opgemaakte factuur.

Artikel 10. Facturatie

10.1. In de offerte wordt desgewenst een fixed price vergoeding of time&material vergoeding afgesproken en door beide Partijen goedgekeurd. Hiernaast heeft Dailybits steeds het recht om desgewenst een aanpassing te doen, indien hiervoor de juiste redenen kunnen worden aangedragen.
10.2. Dailybits is gerechtigd van de Klant de betaling van een voorschot op de factuur te verzoeken. Bij uitputting van dit voorschot kan een nieuw voorschot gevraagd worden. Dailybits zal zijn werkzaamheden slechts aanvatten of hervatten na betaling van het voorschot door de Klant.
10.3. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden gelegd.

Artikel 11. Betaling

11.1. De Klant dient de facturen van Dailybits te betalen binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur bij de vervaldag.
11.2. Betaling geschiedt in euro, tenzij anders overeengekomen, door middel van overschrijving ten gunste van een door Dailybits aan te wijzen bankrekening (IBAN: BE73737045572360).
11.3. De Klant heeft niet het recht van verrekening, korting of opschorting.
11.4. Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een interest op van één procent (1%) per maand, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand, en worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met tien procent (10%), met een minimum van tweehondervijftig Euro (€ 250,00). Tevens vervallen bij niet-betaling van de factuur alle eigendomsrechten van de Klant op de opgeleverde webconcepten.
11.5. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, is Dailybits gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de Opdracht te schorsen met onmiddellijke ingang.
11.6. Elke annulering van de Opdracht dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Dailybits. Ingeval van annulering van de Opdracht door de Klant zowel vóór de aanvang van de Opdracht als wanneer reeds begonnen is aan de Opdracht, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van dertig procent (30%) van de prijs van de Opdracht, met een minimum van tweehondervijftig Euro (€ 250,00), onverminderd het honorarium voor de reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Dailybits is slechts aansprakelijk voor de door haar begane grove of opzettelijke fout. Voor zover Dailybits bij de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet.
12.2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan Dailybits onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Dailybits niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.
12.3. Inzake software geldt dat Dailybits nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor de werking van third party software of online services (Google, Facebook,…), noch voor de toepassing ervan. De hosting-diensten worden verstrekt door een derde partij, waarvoor Dailybits niet aansprakelijk kan gesteld worden.
12.4. De schadevergoeding waartoe Dailybits eventueel gehouden is ten opzichte van de Klant en/of derden, is nooit hoger dan het bedrag van het factuur voor de corresponderende (deel)Opdracht.
12.5. Dailybits is niet aansprakelijk voor alle illegale of schadelijke activiteiten van de Klant dmv. eventuele opgeleverde webconcepten.

Artikel 13. Vrijwaring

13.1. Dailybits is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de Klant tegen eventuele aanspraken van derden. De Klant vrijwaart daarentegen Dailybits voor aanspraken van derden.

Artikel 14. Afstand van recht

14.1. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 15. Vertaling

15.1. De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 16. Klachten

16.1. Eventuele klachten van de Klant (of derden) dienen schriftelijk overgemaakt te worden aan Dailybits Comm. V. Voor de te voeren procedure verwijst Dailybits naar de privacy pagina.

Artikel 17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

17.1. Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.
17.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Antwerpen.