Privacystatement Dailybits

Laatste update: 22 maart 2022

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Dailybits Comm. V., met maatschappelijke zetel te Peeters-reypensplein 1, 2520 Ranst  en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0665.621.423 (hierna: “Dailybits”).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

Dailybits stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

–      Categorie 1, zonder registratie: jouw IP-adres

–      Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: jouw e-mailadres;

–      Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website;

–      Categorie 4: contactgegevens;

–      Categorie 5: facturatiegegevens;

2.2.      Dailybits kan gegevens van jouw (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
– Via serverlogs bij het bezoeken van de website
– Door gebruik van cookies (zie onderstaand);
– Tijdens jouw registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, downloaden van een e-book en gebruik van de website;

2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 12.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

Dailybits zal de bij jouw vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

–       Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in pseudoanonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Dailybits om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

–       Categorie 2: Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven,… met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

–       Categorie 3: Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

–       Categorie 4: Het beantwoorden van een gestelde contactaanvraag via de website of via Facebook Messenger van de Facebook pagina van dailybits.be.

–       Categorie 5: De levering en facturatie van door jouw aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jouw gevraagd werd.

U bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van Dailybits.

 

3.2.      Direct marketing:

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Dailybits jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. Uitgeschreven contacten worden maandelijks volledig uit de marketing database verwijderd.

Dailybits zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Dailybits en jouw.

 

Artikel 5 – Waar worden de gegevens verwerkt

Er wordt steeds gewaakt of het verwerken van identificeerbare persoonsgegevens binnen de EER kan plaatsvinden (zo is er de hosting van deze website in een Belgisch datacenter). Wanneer er toch een overdracht gaat plaatsvinden buiten de EER, dan wordt er steeds nagekeken op welke manier passende waarborgen kunnen geïmplementeerd worden (meer info hierover in artikel 12):

Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats buiten de EER.

  • Hubspot – USA (US-EU data privacy framework)

 

 

Artikel 6 – Jouw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

6.1.      Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

6.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Dailybits. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

6.3.      Recht van verzet:

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

6.4.      Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6.      Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar privacy@dailybits.be (let op dit emailadres mag niet gebruikt worden voor doeleinden zoals direct marketing of PR doeleinden), per post naar Peeters-Reypensplein 1, 2520 Ranst. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

6.7.      Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

6.8.      Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2.      In geen geval kan Dailybits aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3.      Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 8 – Disclosure naar samenwerkingen met derden

8.1.         Verschillende blogposten op Dailybits zijn gemaakt in samenwerking met bedrijven of merken (waardoor de kosten voor deze blog en achterliggende werkuren kunnen gecompenseerd worden). Hierbij benadrukt Dailybits steeds de volledige vrijheid in mening en contentuitwerking tijdens de samenwerking. Ook uitnodigingen voor events of andere activiteiten worden op deze manier expliciet kenbaar gemaakt.

8.2.         In geen enkel geval wordt objectiviteit aan de kant gezet en aangeleverde content of inspiratie gekopieerd zonder zelf de eigen mening hierop te geven.

8.3.         Elke blogpost waarbij een dergelijke samenwerking zal steeds duidelijk worden aangegeven met een disclosure mededeling onderaan de blogpost.

8.4.         Hierbij dient aangegeven te worden, dat er geen persoonsgegevens worden gedeeld met deze derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

 

Artikel 9 – Toegang door derden

9.1.         Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.

9.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

9.3.         Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door Dailybits en door advertentienetwerken waaraan Dailybits deelneemt (affiliate samenwerking).

De volgende advertentienetwerken zijn partners op Dailybits en gaan zelf de registratie doen van technische kenmerken van een advertentievertoning of -klik:

Bol.com
Performance Horizon (Coolblue)
Cowboy
Remarkable
Artikel 10 – Links naar andere websites

10.1.         Dailybits is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Dailybits door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Dailybits.

10.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

 

Artikel 11 – Reacties op blogposten

11.1.         Bezoekers krijgen de mogelijkheid om reacties te plaatsen op de blogposten. Dailybits heeft het alleenrecht om reacties te verwijderen, wanneer deze anoniem worden geplaatst of niet voldoen aan de kenmerken van een kwalitatieve reactie.

11.2.         Bij eventuele betwistingen hierover, is er hier enkel verweer over mogelijk via een aangetekende brief op het vestigingsadres van Dailybits.

 

Artikel 12 – Privacy maatregelen

12.1.         Dailybits heeft volgende maatregelen genomen om de privacy van zijn bezoekers te beschermen: Google Analytics ingesteld aan de hand van de voorschriften van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (zie handleiding 08/2018).

12.2.         De embedcode van YouTube video’s is aangepast naar de no-cookie versie, zodat er geen tracking van bezoekers gaat plaatsvinden.

12.3.         Deze website gebruikt HubSpot voor de verwerking van binnenkomende contactaanvragen en het beheer van de nieuwsbrief. Hier kan je steeds een opt-out voor aanvragen bij Dailybits of via de uitschrijflinks van de nieuwsbrieven. Unsubscribed contacten worden maandelijks definitief verwijderd uit de database.

 

Artikel 13 – Cookies

13.1.         Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.